درباره فروشگاه اینترنتی روستالند

در سال 1395 از شمال به تهران آمدیم و با توجه به اینکه تولید کننده برنج بودیم، تصمیم گرفتیم تا فروش برنج را در تهران انجام دهیم. مشاهدات نشان داد که صداقت در فروش برنج و محصولات تولیدات روستاییان با ورود دلالان رنگ باخته است. برآن شدیم تا یا ایجاد سایت روستالند، شرایط فروش اینترنتی برنج را با حذف واسطه انجام دهیم. هم اکنون برنج های طارم هاشمی برداشت اول و دوم و فجر و شیرودی و به زودی دیگر محصولات در سایت با قیمت های ویژه تقدیم شما خواهد شد.